Håller vi på att förlora kontrollen över vårt medvetande?

Forskning om hjärnan är idag ett av de mest expansiva forskningsområdena i världen. Att vi trots detta får veta mycket lite om de forskningsframsteg som görs, beror på att mycket av forskningen är hemlig. Begrepp som ”elektronisk terrorism” indikerar att USA, Japan och Sverige, som alla är framstående nationer inom hjärnforskning, betraktar området som en fråga om nationell säkerhet, där det gäller att ”ligga steget före” kriminella och oetiska aktörer.

Samhällsutveckling utifrån ett multidimensionellt medvetande

Samhällsutveckling utifrån ett multidimensionellt medvetande innebär att vara nyfiken på ”det vi vet att vi inte vet”

Tankesmedjan Kreaprenör® har som mål att sprida kunskap om vad som verkligen händer i vår tid. Vår beslutsstödsmodell bygger på att all mänsklig utveckling beror på människans naturliga strävan att ”förlänga och förstärka” våra sinnen. Det vi människor är medvetna om och förstår att uppfatta, är stimuli med olika frekvenser, som attraherar våra sinnen – syn, hörsel, lukt och smak, styr- och balanssinnena.

För att förlänga vårt synsinne både utåt och inåt uppfanns kikare och mikroskop. Under det senaste århundradet har vår förmåga att förstärka och förlänga informationssändare och mottagare gjort, att vi numera kan kommunicera runt hela jorden praktiskt taget i realtid. Till detta kan läggas det ”sjätte sinnet”, som vi människor i årtusenden har kopplat samman med mystiska och osannolika upplevelser, det som bukar benämnas esoterik.

Ju mer som ny teknik gör det möjligt att uppfatta och använda också information, som vi tidigare inte har kunnat uppfatta, desto tydligare blir det att "verkligheten" består av fler dimensioner än de, som vi människor hittills har förmått att uppfatta, beskriva och mäta.
De som först förstår att utnyttja ny kunskap har som alltid mest att vinna, vilket förklarar hemlighetsmakeriet och den internationella tävlan som pågår för att bli först med att utveckla och kontrollera ett ännu mer multidimensionellt medvetande - att vara först med att ”konstruera” superhjärnan.

En konsekvens av den pågående hjärnforskningen är att mycket av sådant som tidigare har ansetts osannolikt inom kort kommer att gå att förklara. Människor har egentligen alltid förstått att det finns mer att upptäcka. Forskning kan definieras som ”intresse för sånt vi vet att vi inte vet”, dvs att minska ignoransen.

Medvetandeteknik

Ju mer komplex "verkligheten" blir desto mer begränsad blir den mänskliga organismen och hjärnan i jämförelse, även om människan ständigt utvecklas genom evolutionen. Den forskning vi nu talar om handlar om att inte bara kunna ”förlänga och förstärka” våra enskilda sinnen utan också det samlade resultatet av våra sinnen, nämligen själva medvetandet - både det enskilda och det kollektiva medvetandet.

Det handlar om ”artificiell intelligens” och om ”ubiquitous computing” i förening, som innebär att istället för som idag kommunicera genom att var och en använder sin egen hjärna och till buds stående kommunikations- och lagringsformer, kommer vi att vara i stånd att använda oss av all samlad information samtidigt och göra denna tillämpbar med hjälp av alla möjliga informations- och kommunikationstjänster ”överallt, alltid, för alla och i alla former”. Den nya tekniken finns redan ”inbäddad” runt om oss.

Och även i oss!

Detta sist nämnda faktum innebär, att vi här har att göra med ett mycket komplext etiskt problem. Nämligen vem som i framtiden kommer att ha kontroll över vårt medvetande.

Ta fram etiska regler

Krav på etiska regler på hjärn- och medvetandeforskningens område är ingenting nytt. EU-kommissionen har sedan länge tillsatt en grupp för att följa utvecklingen och ge förslag på etiska regler inom forskning och nya teknologier.

Problemet är bara att det är en ”papperstiger”. 2005 presenterade gruppen en rapport om ”Ethical aspects on ICT implants in the human body” (ICT=information and communication technologies). Implantat används alltmer inom den medicinska sektorn för att styra och kontrollera hälsotillstånd.

Implantat för att förbättra hörsel- och hjärtfunktion, som görs med patientens samtycke, är till synes oproblematiska, som det står i rapporten. Men, står det vidare, alltfler rapporter kommer nu om användning av implantat i forskningssyfte, som är konstruerade av biologiskt material med hjälp av den nya nanoteknologin. Dessa implantat är i motsats till äldre implantat i det närmaste omöjliga att upptäcka. Användning sker bl.a. i syfte att kommunicera med och hämta information från människor i speciella situationer.

John Glenn, astronaut och senare senator i USA, har rapporterat om att han själv varit ”chippad” under rymdfärder. 1997 varnade han i senaten för oetisk användning av ICT-implantat utan samtycke. På FOI´s hemsida (=Försvarets forskningsinstitut) finns information om hur man med liknande teknik dels kan förstärka ex:vis flygares reaktioner och göra att de upptäcker faror, som de inte skulle klara med ”normala sinnen”. Men samma teknik kan också användas för att otillbörligen ”tortera” människor på distans, en ny slags vapen, som skulle kunna hamna i fel händer och användas av terrorister.

Men vare sig John Glenns eller EU-kommissionens etikgrupps varningar har hittills lett till några konkreta åtgärder vad gäller integritetsskydd. Föreningen Kreaprenör® vill mot denna bakgrund inleda en process för att inte bara sprida information om den fantastiska utvecklingen på hjärnforskningens område utan också för att verka för att vi i Sverige tar initiativ till att ta fram etiska regler, som ska vara styrande för forskningen.

Som det nu är har nämligen de, som otillbörligen utsätts för eller tidigare har utsatts för forskningsexperiment, ingen juridisk möjlighet att agera, och de får heller ingen adekvat vård för sina lidanden. Enligt ICAACT.ORG – ett internationellt centrum mot missbruk av hemliga tekniker – växer användningen exponentiellt av implantat, som kopplar ihop människa och dator.

Stockholm den 8 juni 2012

Lars-Olof (LO) Landin
Ordförande i Föreningen Kreaprenör®- tankesmedja i Medvetandeeran

Dialogen om "Hjärnans frihet"

Bakom lögnen döljer sig sanningen

Rapport från Kreaprenörs konferens om hjärnans frihet

Anmälan om ett misstänkt brott - kanske det perfekta brottet!

Om nano- och robotteknik
Om Digeratis - Den tredje kulturens representanter
Om robotar och humanoider
Den sinnespräglade datorn
Redan 1999 skrev man detta
Google kommer att känna dig bättre än din intimaste partner

Rekommenderade länkar:

Nu är kampen om hjärnan i full gång.

Föreningen för hjärnans integritet i Sverige


Hemsidan om Mind Control

Bionic Gate - om nanoteknik och neurocomputing

Stockholm Brain Institute