NewPOL Consortium Network

"Att bidra till spridning av välfärd och livskvalitet i praktiken åt världens folk" är den stora utmaningen för NewPOL Consortium Network, ett nätverk av kunskapskreativa föreningar över hela världen med kunskapsalliansen Creapreneur® som svensk koordinator. Här följer en kort beskrivning av detta engagemang och av IMNRC - ett internationellt Center för multidisciplinär medvetandeforskning - International Multidisciplinary Neuroscience Research Center.

Bagrund
Föreningar i många länder fungerar som ”nationella koordinatorer” (NC) i NewPOL. Varje förening har en ”gruppledare” (team leader) samt ett individuellt antal medlemmar med kompletterande kunskaper och erfarenheter. Varje NC utarbetar en lokal aktionsplan (plan of action), initierar och deltar i utvecklingen av NewPOL och det multidisciplinära forsknings- och lärandecentret IMNR-Center.

Dagens ”avdelningskonstruerade” forskning och undervisning har svårt att anta morgondagens utmaningar. En viktig uppgift för NewPOL är därför att utveckla holistiska (multidisciplinära) forsknings- och lärandemetoder - ”interface”.

“Interface” är beroende av abstraktionsgrad. Galax är exempel på ett “interface”, människa ett annat. Språk är också ”interface”. De medicinska, kulturella, legala, ekonomiska, politiska och lärandesystemen både är själva och använder sig av ”interface”. Cellmembran och komplexa biokemiska processer är andra exempel på “interface”, vart och ett fungerande på sitt sätt. Våra sinnen samlar information via “interface”. Nätverk använder “interface”. Medvetandet processar data med hjälp av “interface” och är dessutom ett ”interface”. Patientundersökningar, men också alla slags mekaniska mätmetoder och olika undervisningsmetoder utnyttjar antingen mänskliga eller maskinella och/eller datoriserade ”interface”... I affärer och handel är “interface” en nödvändig förutsättning.

Kort historik
Känslan av att något är fundamentalt fel med utbildningssystemet inklusive den diktatoriska makten hos beslutande akademiska institutioner fanns redan på 1970-talet. Det ledde fram till att idén med ett IMNR-Center formulerades för första gången 1984.

Det var först 2002 som IMNRC - International Multidisciplinary Neuroscience Research Center - blev en officiellt erkänd institution. Det är idag en ideell organisation, som tjänar som dynamisk plattform för idéutbyte och PR. Ordet "neuroscience" kan missförstås och byts därför till det mer adekvata uttrycket “interface”. Konceptet diskuteras och anpassas ständigt inför den kommande internationella kongressen 2008 med interaktiva workshops förberedda av de olika länderkonsortierna i NewPOL. En del av kongressen kommer att vara öppen för allmänheten.

Industrisamhällets utveckling med alltmer avancerade system för massproduktion och massdistribution har skapat samhällen med passivt konsumerande medborgare. Nya tekniska genombrott förändrar nu förutsättningarna radikalt och fram växer allt starkare opinioner med krav på personligt ansvarstagande och på att hälso-, miljö- och värdegrundsfrågor skall få ökad betydelse i all strategisk planering.

En internationell kunskapsplattform
Kunskapsalliansen Kreaprenör® (Creapreneur®) i Sverige har bildats just för att underbygga liknande krav och för att underlätta förändringsarbete i Sverige genom att sprida kunskap och ta fram metoder för helhetssyn istället för traditionell analys av delar och delfunktioner; frisksyn istället för sjukvård, hänsyn istället för miljövård och livsnäring istället för näringsliv.

I NewPOL Consortium Network bidrar Kreaprenör® (Creapreneur®) med lokal kraft i en global organisation med identiska förtecken, samtidigt som vi får mycket mera tillbaka i form av idékraft, resurser och organisatorisk status i en värld där all affärsverksamhet håller på att bli ”glokal” - all business is ”glocal”. Sverige är NC-team nr 19 i NewPOL och vi uppmanar flera att kvalificera sig som NC-team för sina länder, samtidigt som vi uppmanar dig som lever i Sverige att bli medlem i Kreaprenör® (Creapreneur®) och därmed få tillgång till NewPOLs internationella nätverk.

Stockholm i juni 2006
Lars-Olof Landin
Generalsekreterare Kreaprenör®
Team Leader NewPOL Sweden