EU - på väg mot en ny strategi för Europa

Nationalstaternas roll förändras i det Kunskapssamhälle, som Sverige och Europas länder är på väg in i.  Vi måste snabbt skaffa oss en ny framtidsbild om EU som kunskapsrum och brobygge inför en ny Europastrategi.  Det är hög tid att överge den föråldrade framtidsbilden av EU som överstat - en bild som är en projicering av en föråldrad Industrivärldsstruktur. Europas länder har dessutom inget val, om man ska klara sig i "kontinenternas kamp".  Men för att lyckas  krävs en ny medvetandeutveckling.  Och hur länge kommer de länder, som snabbast anpassar sig, att orka vänta på mer senfärdiga länder?

Nationlstaternas traditionella maktroll försvinner, eftersom staterna inte längre kan svara för  problemlösningarna i det komplexa Kunskapssamhälle som håller på att växa fram. I stället får staterna en förmedlande - en "brobyggande" roll - mellan globaliseringens ständigt växande krav och regionernas och lokalsamhällenas starka viljor att möta dessa krav. Rollförändringen fordrar dock en revolution i vårt medvetande. Våra framtidsbilder grumlas nämligen av att våra tankegångar, som lever kvar i gårdagen. Eller rättare sagt av framtidsbilder, som bygger på det utdöende Industrisamhället. De håller oss fortfarande kvar liksom i en förlamande tvångströja!

Det Nya Medvetandet

Det är huvudbudskapet i professor Csaba Vargas uppmärksammade föredrag ”Det Nya Medvetandet”, som han höll i samband med sin och Kreaprenör-alliansens Sverige-turné från Helsingborg via Tjörn till Stockholm och Södertörn den 27 oktober till den 3 november 2005.

Csaba Varga var en av 12 personer, som fick uppgiften att bygga det nya Ungern efter 1989. Han leder sedan 15 år tillbaka ett fristående Strategiskt Forskningsinstitut. Han vet vad han talar om. Varga institut har hittills genomfört fyra regionala och 20-talet mikroregionala utvecklingsstrategier. Ungern räknas inom EU som det ledande landet, när det gäller lokal projektförädling med global spets.

Vi är på väg mot E-demokrati

 - Flera mikroregioner har redan genomfört E-demokrati, förklarar Csaba Varga medan han visar sitt bildspel, som du själv kan ta del av i slutet av denna artikel.

 - Det betyder bl.a. att invånarna i lokala gatunämnder röstar fram olika projekt via det lokala intranätet och fattar egna beslut. Och självstyret fungerar, Ja, vi i Ungern har lärt av den bittra läxan under den diktatoriska perioden.
 


Förmedla globaliseringens positiva tendenser

Staten och de lokala förvaltningarna börjar successivt komma in i sina nya roller. Deras första uppgift är att förmedla globaliseringens positiva tendenser nedåt och se till att de fortplantas i den lokala "myllan". Samtidigt skall de försöka hjälpa till att eliminera globaliseringens negativa verkningar. Plus att inspirera de lokala krafterna att ta egna initiativ och att starta lokala projekt – enligt de nya kunskapsbaserade kraven.

När projekt är genomförda och står på egna ben, ska staten fullfölja sin andra uppgift, nämligen att lyfta fram de lokala projekten på global nivå, så att mikroregioner och regioner kan blomstra även utanför landets gränser.

En av de viktigaste observationerna som Varga gör;  vi kan INTE närma oss framtiden med gårdagens metoder. Inte heller kan framtiden förklaras med gårdagens kunskap och vetenskap.

   Enligt Csaba Varga blir framtiden mycket annorlunda än tidigare ”framtider”. Vår morgondag beror på vad enskilda människor ”drömmer” om eller ”INTE drömmer om”. En framtida EU-strategi kommer att kräva att människorna i Sverige och i Europas länder har en gemensam framtidsbild, som väsentligen kommer att skilja sig från Industrisamhällets utslitna spår. "Från järnvägar till hjärnvägar" som professor Leif Edvinsson skulle kunna uttrycka sig. Leif ingår också i Kreaprenör-alliansen bl.a. genom företaget Bottom Line, och han deltog i workshop och seminarier under Sverige-turnén. De europeiska länderna är själva hinder
- en ny Metateori
 

- De europeiska länderna med sina komplexa samhälls- och kunskapsstrukturer är i sig själva hinder för att skapa rätt framtidsbilder, fortsätter Varga.

Och inte minst gäller detta Sverige, där framtidsbilderna fortfarande är förankrade i gårdagens svenska välfärdsmodell, som vi försvarar med "näbbar och klor". Om detta vittnar förre LO-ekonomen Jan Edling. Vi stirrar oss blinda på ekonomin och talar bara i ekonomiska termer. Trots att morgondagens fattigdom och rikedom kommer att i allt högre grad mätas med andra mått. Ta också del av Jan Edlings Agenda Sverige här på Kreaprenörs hemsida. 

2000-talets samhällsklyftor kommer att gå mellan informationsfattiga och rika, mellan kunskapsfattiga och rika, mellan teknologifattiga och rika, mellan kulturfattiga och rika, mellan intelligensfattiga och rika.

Och de nya kunskapslyftorna kan redan nu mätas i en högre eller lägre grad av medvetande!  De flesta - även ledande personer i vårt samhälle - är i alltför låg grad medvetna om hur Informationssamhället redan har påverkat och har förändrat människor och hela samhället. Och hur Informationssamhället redan är på väg att övergå i Kunskapssamhället på vägen mot ett nytt Medvetandesamhälle, fortsätter professor Varga.  

Utan de "rätta" rikedomarna kommer vi att klara oss betydligt sämre i Kunskapssamhället, som kommer att skilja sig totalt från vad vi har vant oss att leva i de senaste 3-400 åren. Nu återförenas vetenskaperna, religionen och konsten till en (!) teori och "anden gör comeback". På denna återförening baserar Csaba Varga sin Metateori och Metafilosofi, som sammanfattas på en CD-skiva, som Du kan få genom Kreaprenör.

Michaelangellos berömda målning beskriver Adams kontakt med Gud. "Andens comeback" förvånar troligen många av oss, som lever i det sekulariserade Sverige med vår rationella och bevisbara logik. Men då glömmer vi bort - eller medvetet suddar ut - de allra senaste vetenskapliga upptäckterna. Bl.a. kvantfysiken, som inte bygger på exakta teser utan på sannolikheter.

Modern fysik+religion = sant!

- Märk väl, att enligt ovan nämnda sannolikhetsprinciper fungerar dagens kärnkraftverk, laserteknik, elektroniska instrument (datorer, mobiltelefoner, Internet etc), våra bankautomater, nya mätinstrument och nya diagnostiska metoder i sjukvården (ex:vis röntgenapparater) och sist, men inte minst raketer, satelliter och rymdfarkoster i "stjärnornas krig", fortsätter Csaba Varga.

Med andra ord, vi omges av idel mystik, som vårt ändamålsenliga förnuft accepterar utan vidare. Men själens mystik känns trots detta främmande för alla "fyrkantiga" nutidstänkare.

Och Csaba Varga avslöjar ännu en hemlighet. Dagens forskarelit ser klara samband (analogier) mellan den moderna fysiken och den ursprungliga filosofin i t.ex. de asiatiska religionerna; den kinesiska taoismen, hinduismens Veda-teori och buddhismen. Särskilt kvantteorin har stark samhörighet med dessa religioner. Läs mer om extrasensorik i en nyligen framtagen rapport av Kreaprenör.

Morgondagens innovationer blir mer och mer kvantrelaterade. Och i fortsättningen blir det bara "ännu värre", hävdar professor Varga. De kunskaper, som vi ännu inte vet någonting om, "hotar oss" inom en nära framtid. Men de som lyckas erövra och bemästra de nya, hittills okända kunskapsfälten blir framtidens vinnare. Mer bakgrundsinformation hittar Du här på Kreaprenörs hemsida; om nanoteknolgi, om ignorans och om varför det behövs Kreaprenörer

Kunskap blir individuellt kapital

- Kunskapens funktioner utvidgas och förvandlas allt mer till individuellt kapital och till samhällskapital, deklarerar professor Varga, men frågar i samma andetag; 
 
- Kommer vi att vara villiga att ägna oss åt denna kunskapsanskaffning och förädling när inom kort 20-30 % av den arbetsföra befolkningen bara arbetar 4 timmar om dagen?

Här har Staten ytterligare en viktig roll att axla. Dess kanske största uppgift blir att förbereda medborgarna på detta gigantiska paradigmskifte (=skifte av invanda mönster), så att alltfler blir medvetna om vad som händer och kommer att hända. Utan en förädling av vårt medvetande kan framtiden bli en tragedi för många människor – särskilt för oss européer - eftersom vi i motsats till asiaterna är alltför jordbundna och tycks ha svårt att föreställa oss hur alla erfarenhetsbaserade företeelser håller på att omvandlas till en ny helhet.

Medvetandesamhället kommer att efterträda Kunskapssamhället. Medvetandekapitalet blir därför vår största tillgång. Och förändringen sker i rekordfart.

Dagens Homo Sapiens skickar inte längre atomer utan digitala bitar när hon producerar. Och hons förvandlas redan från Homo Sapiens till Homo Percipiens - från den vetande till den medvetna människan.

Märk väl att vi redan nu producerar nästan allt med informations- och kunskapssignaler. Och vi möter hela tiden nya förutsättningar. I framtidens samhälle kommer prestation inte längre att mätas enbart i pengar, utan i vad mån vi nyttjar det individuella, kollektiva och mentala kapitalet. Och här spelar vårt medvetande en avgörande roll. Den europeiska människan måste helt enkelt återupptäcka sitt forna transcendentala jag.


Modell för medvetandeutveckling

Professor Csaba Varga anser att Europa i allmänhet och Europas små länder i synnerhet (läs Sverige och Ungern) snabbt måste skapa oss en ny samhällsmodell för medvetandeutveckling. (Läs också här om Kreaprenörmodellen CrossSensor, som utgår ifrån kvantfysikens tomrums- och sannolikhetstänkande för att identifiera och fylla möjlighetsrum. Att vidareutveckla och förädla CrossSensor-modellen är ett av de projekt som nu planeras i samarbete med Varga Institut.)

- Utvecklingen av nationella och lokala identiteter beror på de enskilda individernas grad av medvetande, fastslår Varga och uppmanar oss:

Förverkliga Kunskaps-och Medvetandesamhällets program, bygg kunskapsfokuserad ekonomi och kunskapssamhällen i regionerna och bygg det intelligenta livet på ett kreativt sätt, dominerat av E-ekonomi samt ett digitalt och värdeskapande självstyre.

Den intelligenta regionen ska fungera som en bro mellan den lokala och globala världen. Lokal, kunskapsfokuserad nyorganisation är vägen till det intelligenta samhället, där högt medvetande härskar.

Det krävs 16 steg för att erövra detta åtråvärda tillstånd. Studera närmare de 16 stegen i bifogade bildspel. Men först måste Du inse.......

...att pengar inte är lösningen
...att makten är trög
...att politik inte driver processerna
...att naturen inte får förstöras ytterligare
...att staten inte klarar problemlösningen
...att vi måste lämna den rådande tidsandan (extra svårt!)
...att individen inte längre är styrd
...att vi inte behöver frukta traditionell fattigdom
...att vi kommer att veta mycket, mycket mer
...att social sammanhållning är möjlig
...och att världen är VÅR! ...........Därför, var inte för fega!

Ja, då har Europa och Sverige en chans. Inte annars!

Imi Markos
Huvudredaktör i Kreaprenör-alliansen


Studera Csaba Vargas bildspel.
Ta kontakt. Vi kan ex:vis arrangera en Workshop kring En Modell för Medvetandeutveckling i din region, din organisation eller i ditt företag. 
Undersök verksamhetsklimatet med hjälp av VÄRDEBAROMETERN.