Kreaprenör® - Kunskapsallians och Moderator i Medvetandeeran

Kreaprenör® är en Moderator i Medvetandeeran som sprider kunskap om vad som "verkligen händer i vår tid". Starten skedde år 2000. Varumärket registrerades några år senare och 2006 grundades den ideella föreningen.
   Precis som det står här till höger "ser vi möjligheter" (rött står för vision), "vi bygger allianser" ("gult står för strategi") och "vi genomför" (grönt står för aktiviteter).  
   Medlemmar som vill stödja föreningen
betalar medlemsavgift (se nedan) och får då fortlöpande information samt rabatterat inträde till föreningens möten.

"Välkommen till paradigmskiftet eller är vi fortfarande för tidigt ute?"

Jag heter Lars-Olof (LO) Landin (civ.ek DHS) och är en av grundarna till Kreaprenör®. År 2000 tog journalisten och samhällsvetaren Imi Markos kontakt med mig för att diskutera en idé. Han ville skapa ett forum om "den nya tiden".
   - Vi journalister skrapar bara på ytan, menade Imi. Media ger oss fragmentariska bilder av verkligheten. Ingen hjälper oss att sätta samman dessa till "en ny verklighet". Istället matas vi med motstridiga "sanningar" på löpande band.

  
Vi började samarbeta och kallade inledningsvis forumet för Leonardo efter renässanspersonligheten Leonardo da Vinci.
   När Leonardo föddes 1452 var jorden platt. När han dog 1519 hade vissa insett att den var rund. Men det skulle ta ytterligare ett sekel, innan det paradigmskiftet var ett faktum. 
  
   Går paradigmskiften snabbare i dag - eller är vi fortfarande för tidigt ute?

Imi Markos
 avled 2013. Vi fortsätter det arbete han initierade 13 år tidigare.   

Leonardo blev Kreaprenör®

Vi insåg att vi inte var ensamma om Leonardo. Vi registrerade därför varumärket Kreaprenör®
   I den förhärskande Industrieran är entreprenören hjälte med sin förmåga till "kreativ förstörelse" och att skapa obalanser mellan tillgång och efterfrågan. Resultatet har blivit en materiell tillväxt av tidigare icke skådat slag.
   Men industriepoken kännetecknas också av en olycklig dualism. Människors fysiska och psykiska sidor har skiljts åt främst i den s.k. västvärlden.

I dagens globala kunskaps- och informationsspridning får hälso-, miljö- och värdegrundande frågor växande betydelse. Då behövs ett humanteknologiskt forum som förmår att förena hjärna och hjärta.
   Teorin om den kreativa förstörelsen gav oss idén att "skrota entreprenörskap" och ersätta dettta med "kreaprenörskap", dvs förmågan att anlägga ett holistiskt synsätt och att gifta samman teknik och ekonomi med humaniora.

Föreningsfakta

Den ideella Föreningen Kreaprenör® (org.nr 802432-5790) har säte i Stockholm c/o Landin, Slättgårdsvägen 5, 129 41 Hägersten.

Postadress:
c/o EBC, Box 55, 137 25 Dalarö

Årsavgiften för privatpersoner är 100 kronor. Årsavgift betalas till plusgiro 231666-9. Föreningen är inte momsbelagd.
   Vid betalning från utlandet: Betala via SWIFT till vårt IBAN SE12 9500 0099 6026 0231 6669 i Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm, BIC-adress NDEASESS.
   Man kan givetvis stödja föreningen med frivilliga bidrag. Föreningen är tacksam för allt stöd vi får.

Styrelse, övriga befattningshavare, stadgar och verksamhetsrapporter

Till ordförande omvaldes vid årsmötet den 4 april 2016
Lars-Olof (LO) Landin
.
Tidningen Skärgården gjorde 2012 detta porträtt av LO.

Till övrig ledamot omvaldes Anna Holtenstam, Ulla Österdahl, Mikael Eleman och Ingrid Nilsson.
Till övrig ledamot nyvaldes Leo Alexander Ängeslevä, Anders Brogren och Stig Zandrén.

Adjungerad styrelseledamot och tillika sekreterare är Gerardo Espejo

Hedersledamöter i styrelsen är Karl E. Arfors, Jens Jerndal
och Inga-Lill Wener.

Revisorer: 
Lars Jakobsson
(lekmannarevisor) och Johan Palm (aukt. revisor).

Valberedning:
Lennart Cagnell
och Christer Ekengren

Föreningens stadgar

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015

Protokoll fört vid årsmötet april 2016
 

Vår människosyn

För oss är frihet och människors växande betydelse det centrala. Allt är möjligt och allt är tillåtet, så länge det inte skadar andra människor och omgivningen.

  
Självförverkligande
sker alltid i samverkan. Genom att gå in i och ut ur  relationsgemenskaper mognar människor genom ömsesidigt hänsyns- och ansvarstagande. På så sätt ökar också självrespekten. Genom andra får vi insikter och solidarisk identitet. Då behövs  inte längre “kryckor” i form av "ismer", "partier" och "trossamfund".
   Självförverkligande uppnås genom övning i empati, dvs inlevelse i den andra människans situation och reaktion. Så får vi erfarenheter.

Det är svårt, särskilt i en omgivning där andra inte gärna berättar om sin situation och inte vågar  bejaka sina önskningar och drömmar.