Perception à la Imi Markos

Efterlyses:
Etiska och moraliska riktlinje för Medvetandesamhället!

Vilka ska organisera Paradigmskiftets nya och kaosfria tillvaro?

Det är hög tid att Medvetandesamhällets förespråkare deklarerar det höga medvetandets innehåll dvs tillkännager dess etiska och moraliska riktlinje. Med andra ord, jag efterlyser någon form av medvetandets bibel, veda, talmud eller koran.

Dessutom är det önskvärt att redovisa en global och lokal plan för genomförande. Alltså, presentera en trovärdig plattform för en fungerande organisation, som förmår förvandla teori till praktik. Annars riskerar det nya medvetandesamhället att förbli en utopisk dröm, som likt andra utopiska drömmar riskerer att hamna på historiens skräphög.

Men Medvetandesamhällets “apostlar“, Metafysikens teoretiker, är tyvärr fortfarande strängt upptagna med att övertyga det etablerade samhällets vetenskapliga huvudfåra om medvetandets existens och dess skaparförmåga - trots att de har tusentals bevis att leverera. Dock inga påtagliga, fysiska bekräftelser! Vilket med tillfredsställelse noteras av materialismens anhängare.

Skrattretande!

 Det är egentligen skrattretande, eftersom metafysikens väsen är att vara ogripbar, dvs immateriell, som till exempel ljuset. Det senare behöver dessbättre inte bevisa sin existens, inte ens för materialister…

Därmed utkämpas en onödig strid, som innebär alltför mycket bortkastad energi - i stället för att mobilsera alla krafter för att tackla Paradigmskiftets utmaningar. Den stundande Medvetandeepoken tvingar nämligen fram ett Paradigmskifte, laddat med löften och hot… 

Det så kallade materialistiska “mainstream”, som för närvarande innehar makten, fortsätter att inta en skeptisk hållning. Och därmed sätter man krokben för en positiv utveckling, som kunde visa vägen ut ur dagens kaos och upprepade kriser. Samtidigt förblir Metateoretikernas teser luddiga och sårbara.

En av de främstametateoretikerna, Csaba Varga hävdar att Medvetandeeran blir en värde-, tro- och religionorienterad värld, som bygger på en global fred mellan religionerna. Mycket beroende på att den moderna fysiken (= kvant) bevisar att materian upphör att existera i mikro- och makrokosmos. En upptäckt, som ånyo bekräftar att människan är både en fysisk och spritituell/andlig varelse och som sådan kräver dels yttre, dels inre värdegrunder.

Skilsmässa och äktenskap…

Självfallet sätter sig den sekulariserade delen av västvärlden på tvären och protesterar; “Vi som har kämpat för att stater och samhällen ska skilja sig från religionen vill inte ha ett nytt äktenskap mellan dessa två oförenliga krafter.”

“Dessbättre utgör den sekulariserade delen av mänskligheten en minoritet. Både i väst och globalt“, replikerar metateorins anhängare. Majoriteten är däremot präglad av religion och tro. Inte nog med det!

Frankfurterskolans uppmärksammade filosof Jürgen Habermas hävdar att sociala, kulturella och religiösa sfärer har undgått rationalitetsutveckling under den historiska kapplöpningen. I motsats till ekonomin, vetenskapen och tekniken, som domineras av det rationella förnuftet. Vilket i sin tur inte erkänner det irrationella själslivets mystik och existens.

I denna paradox biter sig båda parter i svansen. Inte minst antimaterialisterna, vilka ganska ansvarslöst förutspår framtiden, som en spirituell/andlig värld, där fred råder mellan religionerna.

Fredlig dialog?

Tror Csaba Varga & Co på fullt allvar på att religioner och kulturer, som inte har förändrats på flera tusen år, nu på nolltid ska förändras och inleda en fredlig dialog med andra religioner? Tror dr Jens Jerndal, en holist som tillhör kunskapsalliansen Kreaprenör, att pakistanska muslimer tolkar det höga medvetandet på samma sätt som Indiens hinduer eller USA:s kristna?

Inte ens världens kristna (katoliker, grekisk ortodoxa, protestanter etc) kan åstadkomma en ekumenisk överenskommelse. Och det fortgår ett bittert krig mellan sunni- och shiamuslimer inom islam. Arabvärlden bekämpar Iran. Och tvärtom! Och då har vi inte berört krutdurken, som Israel (judendomen) och Palestina (Fatah, Hizbollah och Hamas) dansar på.

En liten strimma av hopp deklarerade dock det andra Vatikankonciliet, när påven och kardinalerna definierade den katolska kyrkans förhållande till de icke-kristliga religionerna, vilket började med orden “Nostra aetate” (I vår tid). Deklarationen talar om att utnyttja tidens tendens att sammanföra och ena mänskligheten med de medel som står till buds i dagens samhälle.

Förkastar ingenting!

Inte nog med det! Konciliets deklaration leder oss mot Fjärran Östern och framhåller kyrkans relationer till hinduismen, buddhismen och de andra religionerna i Asien. Och konciliet framhöll: “Den katolska kyrkan förkastar ingenting av allt det som i dessa religioner är sant och heligt.”

Neutrala bedömare påstår att här demonstrerade konciliet en universell omsorg.

“I stället för att förundras över att Försynen tillåter en sådan mångfald av religioner, borde man snarare förvånas över alla gemensamma element som de har“, betonade kardinalerna. Till och med kinesisk konfucianism och taoism fick ett välvilligt erkännande. Tao betyder ju evig sanning - något som liknar det kristna Ordet.

“Fjärran Österns religioner har bidragit starkt till moralens och kulturens historia“, fastslog konciliet.

Önskvärd förändring!

Metateoriernas “apostlar” förstärker konciliets deklaration genom att hänvisa till den tekniska utvecklingen inom IT (datorer, internet, mobiltelefoner, AI-intelligens med mera) och inom Nano-teknologi samt nya energikällor (fri energi i vakuum), som automatiskt tvingar fram en snabb attitydförändring - ja, en önskvärd förändring, som i tusentals år har legat i träda.

De som tvivlar svarar så här: Den avancerade tekniska utvecklingen kommer snarare att snabbt alstra fram en vägvisande elit — cirka 10 procent högt medvetna individer av jordens 7 miljarder människor, varav en stor del är analfabeter trots att de vilseledande är utrustade med mobiltelefoner.

Jens Jerndal spår i sina böcker en globaliserad, men decentraliserad värld. Allting beslutas underifrån lokalt - antagligen e-demokratiskt med hjälp av våra datorer. Dagens parlamentariska val blir överflödiga, eftersom människor med högt medvetande automatiskt eliminerar de särintressen, som olika partier i dag representerar. I stället ska människorna rösta på olika projekt, som solidariskt och jämlikt tar hänsyn till alla gruppers och individers intresse.

Ja, Csaba Varga, förutsäger ett samhälle, där varken pengar eller kunskap, utan medvetandets etik och moraliska värderingar som styr världen, dvs även ekonomin och samhället.

Glokal harmoni…

Jag frågar mig dock: Kan den projektröstande individen med högt medvetande etiskt och moraliskt värdera en avancerad innovation i Simrishamn, som globalt lanseras av en grupp ledande forskare vid MIT i Boston? Innovationen kräver förmodligen en Einsteins genialitet för att förstå dess för- eller nackdelar.

Kan människan skapa en glokal harmoni av globala och lokala samarbeten? Hur länge måste man vänta innan hela världen genomför Nya Zeelands och Japans byggnormer för att därigenom minska riskerna för jordbävningens förödande katastrofer? För att nu ta ett trivial, men berättigat exempel.

Enligt Jens Jerndal ska coacher eller gurus, som tidigt når det höga medvetandet, hjälpa resten av människorna, de som av olika orsaker släpar efter utvecklingen.

Tillåt mig ställa en artig fråga: Hur väljs ut dessa coacher? Vem eller vilka som bedömer dessa blivande coachers kvalifikationer? Finns det inte risker att coachgruppen förvandlas till ett nytt prästerskap, som i all välmening sprider etiska och moraliska dogmer - för att nu inte säga fördomar?

Ett himmelrike på jorden......

“Nej, det är främmande för alla, som har nått ett högre medvetande“. Det påstår åtminstone de flesta (inklusive Jerndal), som tror på Medvetandeerans jordliga “himmelrike”.

De som tvivlar har däremot svårt att tro på att framtidens jordklot blir befolkat av 7 miljarder helgon. Dessa envisa skeptiker anser att Medvetandesamhällets potentiella motståndare (dagens kapitalister och dess byråkrater) inte frivilligt kommer att lägga sig ner och dö. De ska in i det sista göra motstånd för att bevara dagens haltande värld, fast i en korrigerad och humanistisk form. Det blir ett applådknipande spel för galleriet. Men under ytan och bakom kulisserna kommer de inte dra sig för att tillämpa de mest ojusta medel (inklusive maffiametoder) för att försvara sina privilegier.

Den föga omtalade, men i vissa kretsar omdebatterade Bilderbergergruppen (en inofficiell världsregering som enligt kritikerna bestående av kapitalister, konservativa politiker och krigshungriga militärer) förbereder sig redan för den ödesdigra striden under följande motto:

“Medvetandeerans kampsång om solidaritet och jämställdhet låter som ett nytt kommunistiskt hot. Skillnaden är bara att nu är det andliga sångare, som försöker tvinga på oss Marx´ gammal idé, ett illa genomtänkt system, som tidigare har misslyckats två gånger - först i Lenins/Stalins och sedan i Maos härtappning i Sovjet respektive Kina. Och det fungerar dåligt även i Castros kubanska version.”

En drivande rörelse

Metateorins “apostlar” avvisar dock jämförelsen med Marx´idéer och inser att de måste precisera och sammanfatta sina etiska och moraliska normer i något slags testamente (bibel, veda, talmud eller koran) för att undvika missförstånd. De förstår att Medvetandeeran inte kan använda den liberala demokratins hycklande etiska värderingar. De har helt enkelt fattat att övergången till Medvetandeåldern utöver vision även kräver en ny och stabil etisk linje, som drivs av en rörelse med ett slags politiskt program. Den franske filosofen André Malrauxbetonar också:

“ Enbart etik räcker inte för en revolution, ty utan etik kan ingenting existera - inte ens revolutionen!”

Det stundande Paradigmskiftet måste betraktas som en oblodig revolution - om nu inte de religiösa extremisterna förvandlar den till blodig. Risken finns. Med tanke på de nya stater, som förfogar över atombomben. Plus forskningen, som artificiellt blockerar hjärnan så att den inte kan koppla in medvetandets högsta nivå.

Begränsad frihet!

En varning på vägen; Medvetandets etik erbjuder inte absolut frihet. Endast frihet under ansvar, dvs det blir till exempel inte tillåtet att tillverka produkter, som är skadliga för hälsa och miljö, varorna ska vara hållbara eller återvinningsbara, kortsiktighet bannlyses etc, etc. Allting ska bevisas i förväg. Och inte efter den djärva lanseringen, som en gång i världen bilen, flyget eller plasten naivt introducerades.

Visserligen kan vi med hjälp av medvetandet skapa allting, men listan över vad som är tillåtet eller inte tillåtet att skapa blir lång och omfattande.

Blir tobaksproduktionen tillåten - enligt Medvetandets etik? Förbjuds  alkoholproduktion? Trots dess tvetydiga budskap: “Alkohol är en bra tjänare, men dålig herre!?” Förtydligande: Ett glas vin per dag är nyttigt för hjärtat, men flera glas kan leda till alkoholism och utslagning.

Det är lätt att deklarera att Medvetandets tidsålder kräver nya etiska och moraliska normer, men det kommer att bli betydligt svårare att precisera dess innehåll, som 7 miljarder människor kan och vill acceptera.

Guds återkomst!?

Medvetandeeran begränsar alltså Den Fria Viljan!! Samtidigt som den flaggar för Guds återkomst eller slutliga etablering via metafysikens frammarsch.

De svenska humanisterna med Christer Sturmark spetsen får naturligtvis blodstörtning när de läser om Guds renässans, eftersom de offentligt har ifrågasatt Guds existens. Vilket är fullt naturligt, anser medvetandets förespråkare och konstaterar:

“Humanisterna betraktar ju världen ur ett begränsat tredimensionellt perspektiv!”

“Vi har däremot 13 dimensioner att tillgå”, deklarerar Richard L Amoroso, direktör för Noetic Advanced Studies Institute i San Francisco. Han har överraskat världen med sina forskningsresultat i "Antrophysics & Cosmology to Consciouness" och "Studies & Philosophy of Mind to Quantum Computing and Medicine".

Multiverse!!!

Amorosos beräkningar i hans senaste avhandlig och publikation "The Holographic Anthropic Multiverse" kittlar oss med upptäckter som för tankarna till Galilei, Kepler och Kopernikus. Hans Multiverse, som har 13 dimensioner, är matematiskt väl underbyggt så att även Nobelkommittén lär ha reagerat. Däremot ifrågasätts några av hans slutsatser. En av dessa är att “Gud antagligen befinner sig i den fjärde eller femte dimensionen.” Där kan Gud förbli en helt transcendent Majestät, eftersom människan inte kan ta till sig för mycket av mysteriet. Hon mår inte bra av en synlig Gud.

Därför är Gud osynlig för Christer Sturmark. Men de som har nått ett högt medvetande (eng: consciousness) kan kommunicera med den femte dimensionen. Men sådan mystik är förstås “to much” för de flesta inom “mainstream”.

Men metateoriernas “apostlar” anser att den är nödvändig. Varför?

Därför att vår självtillräckliga värld framstår som en stor verkstad där kunskap utvecklas av människan; som framsteg och kultur; som ett modernt system av kommunikationsmedel och som en anordning med oberoende demokratiska frihet. Men denna värld är inte i stånd att göra människan lycklig. Hela världen är ju underställd “tomheten”, som Paulus skriver i Romarbrevet.

Går vilse…

I denna “tomhet” jobbar dock huvudfårans hjärnforskare vidare och neuropsykiatrin letar förtvivlat efter Medvetandet med stort M utan att finna det. Fransmannen Jean-Pierre Changeuxs neurofilosofiska böcker och den amerikanske filosofen John Searle inspirerar bl.a den svenske barnläkaren professor Hugo Lagercrantz på Karolinska Institutet, som vill veta när och hur för tidigt födda barn kan utveckla ett medvetande. Men han går vilse, eftersom han förväxlar kopplingsstationen hjärnan med hjärnan som skaparen av Medvetande. Medvetandet är ingen biprodukt av hjärnan, menar Richard L Amoroso & Co.

De hävdar att barnen har Medvetande redan i födelseögonblicket - ja, rent av före födseln, om man tror på själavandring. Medvetandets “blomstring” är endast beroende av hjärnans kopplingsförmåga.

Ja, det låter lika förvirrande som den klassiska gåtan “vad kom först, hönan eller ägget?”

Onekligen behöver Mänskligheten ett Nytt testamente, som dels sammanfattar Medvetandeerans vision, dels redogör för dess etiska och moraliska normer med en vettig genomförandeplan. Det senare är viktigt eftersom visionärer är odugliga som genomförare. Och tyvärr tillhör de duktiga organisatörerna än så länge gårdagens samhälle och servar "Det Gamla Gardet".

Imi Markos
Huvudredaktör Kreaprenör®