Brobygge & Dialog

Om oss
- riktlinjer för Nätverket Brobygge & Dialog

Våren 2005 bildades föreningen Brobygge & Dialog. Efter ett antal seminarier och fem genomförda konferenser ombildades föreningen i november 2009 till Nätverket Brobygge & Dialog. Följande riktlinjer är hämtade ur den tidigare föreningens stadgar.
 
Nätverket Brobygge och Dialog ska verka för att skapa mötesplatser för en levande dialog, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling omkring tillvarons centrala frågeställningar utifrån ett helhetsperspektiv på människan och hennes miljö med vetenskaplig forskning och eller beprövad erfarenhet som grund.

Genom olika dialogforum, som konferenser, seminarier, workshops, och genom nätverkskontakter och samarbete med andra organisationer och verksamheter ska Nätverket arbeta för att ”bygga broar” mellan olika kulturella verksamheter och tvärvetenskapliga discipliner, mellan kyrka och nyandlighet, själavård och hälsovård, konventionell och alternativ medicin, ekologi och samhällsutveckling.

Nätverkets handlingsstrategier ska bidra till:
- att sambanden mellan andlighet, hälsa och välbefinnande synliggörs
- att den enskilda människans livsbetingelser, hälsa och livsmod stärks
- att kontakt, förståelse och större öppenhet skapas mellan kyrka och nyandlighet
- att nödvändigheten av en positiv, praktisk utveckling avseende ekologi, solidarisk miljöpolitik och tillväxt uppmärksammas.

Nätverket Brobygge och Dialog ska i sin verksamhet arbeta utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande perspektiv som anges i FN.s konvention om barnets rätt till liv och utveckling, rättigheter som samhällsmedborgare och rätt till inflytande över sådan som rör barnets själv.

Medlemskap

Medlem i Nätverket blir du genom att sätta in en frivillig summa på Brobygge & Dialogs bankkonto på NORDEA 3252 0195940. Det är viktigt att du anger namn, e-postadress och/eller telefon vid betalning.

Som medlem får du inbjudningar till lokala idé- och dialogmöten, seminarier, utbildningsdagar och meditationer för fred och vår jord, nationella/nordiska konferenser i samarbete med andra samt arrangemang som lyfter frågor om andlighet, hälsa, miljö, samhälle och mänskliga rättigheter.

Dokumentation och presentation

Tidigare genomförda konferenser finns dokumenterade här på hemsidan.

Sprid gära infrmation om vår verksamhet till vänner och bekanta. Här kan du printa ut vår aktuella informationsfolder.

Samarbetspartner

Kreaprenör logoBrobygge & Dialog samarbetar med kunskapsalliansen Kreaprenör, som också hjälper oss med denna hemsida. Kreaprenör har som syfte att stödja nytänkande och sprida kunskap om vad som egentligen händer i vår tid. Många Brobyggare deltar aktivt i Kreaprenör. Läs om Kreaprenör här